کتاب های تعلیمی
پادشاهی،عهدها و کانُن ٬عهد عتیق
مناسبات مسیحیان با ایلخانان
نشانۀ یک کلیسای سالم
پنجاه دلیل٬چرا عیسی آمد تا مصلوب شود
مطالعه کتابمقدس
پدر ما ابراهیم
چرا دعا می کنیم
رساله به کولسیان
انجیل چیست ؟
گامی فراتر
این نجات عظیم
جلال و اقتدار مسیح
کلیسای تندرست چیست ؟
مجموعه پرسش و پاسخ ( کلیسای تعمیدی)
آغاز مسیحیت در ایران  
مسابقه ایمان
قدرت عظیم دعا
اعتقادنامه نیقیه
ایراداتی به مسیحیت
مذهب و حیات جاودانی
چرا خدا چون خدا عمل نمی کند؟
تعریفی از رویاها
نجات بواسطه مسیح
حقیقت صلیب
سرانجام زنده ام
معنی گناه
دیدن و چشیدن عیسی مسیح
خودداری
شادی در خدا
شهر جدید
سیرت شخص کامل
باور کلام خدا بی چون و چرا
کتاب اعمال رسولان
راز تثلیث
خدمت بانوان
شخص و کار روح القدوس
آیا کتابمقدس معتبر است
احیای روحانی
از عهد جدید چه می دانیم ؟
اعمال رسولان چه می گوید؟
روح القدوس کیست؟
باورهای مسیحی
دعا بزرگترین نیروی جهان
زندکی پس از مرگ و وقایع آخر زمان
تبدیل شوید
جام گمشده
مسیحیت چیست ؟
در حضور خدا
عشای ربانی سرچشمه زندگی کلیسا
زندگی تازه
سپیده دم شادی بی زوال
شروعی تازه
شهرخدای ما
ده قدم اساسی به سوی رشد مسیحی
آیا مسیح از مردگان برخاست
مفهوم صلیب مسیح از نظر خدا و انسان
چگونه کتابمقدس را تفسیر کنیم ؟
آموزه امنیت ابدی
انجیل به روایت عیسی
رزمگاه اندیشه
فیض خدا
آشنایی با روح القدوس
برانگیخته با ابدیت
برخاستن ماده شیر
بی رقیب
دام شیطان
در پناه
داستان ازدواج
دختران شمشیر به دست
خارج از کنترل و دوست داشتنی
خارق العاده
خوب یا خدا
دختران را بوسید
نزدیک شوید
پاداش احترام
پیروزی در بیابان
قلبی فروزان
خستگی ناپذیر
شکستن ترس
آدامنت
انهدام کریپتونایت
معیار حقیقی یک زن
صیاد جانها
شهر خدای ما
شروعی تازه
زندگي مسيحي و سلامت عاطفی