درباره ما
چشم انداز ماموریت
دیدگاه ما
برای دیدن کلیسایی رو به رشد در دنیای فارسی زبان، مطمئن به ایمان و شهادت مسیحی، خدمت به جامعه و کمک به خیر جامعه و فرهنگ
ماموریت
برای ارائه خدمات تلویزیونی الهام بخش، آموزنده و آموزشی برای فارسی زبانان که مسیح را صادقانه و واضح به گونه ای معرفی کنید که با فضای فرهنگی، مذهبی و سیاسی منطقه مرتبط باشد به کلیساها و مسیحیان فرصتی بدهید تا در ایمان خود رشد کنند و مهارت های رهبری و خدمت خود را توسعه دهند